Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adrian Jóźwiak [nazwa administratora danych osobowych] z siedzibą w Poznaniu 60-461, Owidiusza 36/9.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail adrian@xdigitalmarketing.pl lub adres siedziby.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości kontaktu oraz przedstawienia oferty , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Xtreme Digital Marketing – Adrian Jóźwiak, mieszący się na ul. Owidiusza 36/9 w Poznaniu 60-461.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku lub zakończenia współpracy.
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych nie będziemy mogli kontynuować współpracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.